DataTune – מערכת טיוב נתונים

מערכת DataTune  מאפשרת ביצוע טיוב נתונים ידני.

ניתן להקליד כתובת תוך שימוש בממשק המאפשר בחירת הישוב התקני, בחירת שם הרחוב הנכון בישוב הנבחר והקלדת מספר הבית, ואז צפייה בסמל הישוב, סמל רחוב, סמל רחוב לפי טבלת רשות הדואר ומיקוד.

  • לחץ על כפתור "נקה" או הקש F2
  • הקלד את האותיות הראשונות של שם הישוב, רשימת ישובים מקורבים תופיע תוך כדי הקלדה. ניתן לבחור פריטים מתוך רשימה זו על ידי מקשי החץ ↑↓ ובחירה בישוב המתאים על ידי לחיצה על מקש ENTER. לחליפין, ניתן להקליד את שם הישוב המלא וללחוץ על ENTER.
  • הקלד את האותיות הראשונות של שם הרחוב בישוב הנבחר. רשימת רחובות מקורבים, בישוב הנבחר בלבד, תופיע תוך כדי הקלדה. ניתן לבחור פריטים מתוך רשימה זו על ידי מקשי החץ ↑↓ ובחירה ברחוב המתאים על ידי לחיצה על מקש ENTER. לחליפין, ניתן להקליד את שם הרחוב המלא וללחוץ על ENTER.
  • הקלד את מספר הבית והקש על ENTER.

לאחר הקלדת פרטי הכתובת, תטוייב הכתובת והנתונים הבאים יוצגו על המסך:

  • שם רחוב                –           שמו הרשמי והמטוייב של הרחוב
  • מספר                     –           מספר הבית המטוייב, ללא מספר כניסה / קומה
  • ישוב                       –           שמו הרשמי והמטוייב של הישוב
  • סמל רחוב               –           סמל הרחוב לפי טבלת משרד הפנים והדואר
  • סמל ישוב                –           סמל הישוב
  • מיקוד                     –           המיקוד של הכתובת הנתונה לפי טבלאות הדואר.

 

 

מודעות פרסומת

תוכנת DataTune פותחה בשנת 2003 על ידי מיכאל האפרתי, מנכ"ל Target Data  (מקבוצת Target Eye Limited ).

(c)2003-2011 Target Eye Limited

 

מודעות פרסומת